Årsmelding 2022 for LOP Kristiansund

Årsregnskap og årsrapport følger kalenderåret.  Styret har ansvar for driften fra årsmøte til og med neste årsmøte.

 

LOP Kristiansund hadde årsmøte for 2021 på Barmanhaugen Seniorsenter 17.02.2022  kl. 18.00, der 19 medlemmer var  tilstede.

Årsmøtet klarte heller ikke for 2022  å velge leder og foreslo som for 2021 å fordele arbeidsoppgavene internt i styret.

 

Følgende ble valgt:

Siri Hoem Ingeberg valgt for 2 år (gj.v.)

Karen Flatø valgt for 2 år (gj.v.)

Tor Larsen valgt  for 2 år (gj.v.)

Følgende styremedlemmer var ikke på valg: Karl E. Halseth og Ingjerd Skjelvik.

 

Varamedlemmer – valgt for 1 år

Randi Furseth  (gj.v.)

Lilian Fostervold (gj.v.)

Kirsti Engvig (gj.v.)

 

Revisor – valgt for 1 år

Rolf Sverre Fostervold  (gj.v.)

Vara: Anne Marie Vist  (gj.v.)

 

Valg av valgkomite  - valgt for 1 år_ .

Margreth Torgersen Karlsvik (leder )

Kirsten Gujord Meese  (gj.v.)

Elin Lillevik (gj.v.)

 

Styret har seinere konstituert seg slik:

Styremedlem:            Karen Flatø  - leder medlemsmøtene -  turkomité

Kasserer:                    Siri Hoem Ingeberg

Sekretær:                    Tor Larsen  - kaller inn til styremøter og er lagets postkasse.

Styremedlem              Karl Erling Halseth    - turkomité

Styremedlem              Ingjerd Skjelvik   sender ut informasjon til medlemmene – leder styremøtene

 

Dette året har vi kommet tilbake til vanlig møtevirksomhet og aktivitet.   Arbeidsåret 2022 startet med styremøte 18.01. og blei avslutta med julemøte 15.12.2022. Både styremøter og medlemsmøter er avholdt på Barmanhaugen seniorsenter. Vårhalvåret og deler av hausthalvåret var lokalene under ombygging, men fra oktober/november  har lokalitetene stort sett ferdig.  LOP var med på rydding av lokalene i september.

I løpet av hausthalvåret er våre heimesider i LOP’s medlemsblad blitt rydda opp i mht riktige opplysninger om styret og virksomheten i laget. Referat fra møter m.m. kommer etter hvert.

 

Det er avholdt 7 styremøter: 18.01., 02.03., 07.04., 11.05., 07.09,  13.10.  og 24.11.2022.

I årsmøteperioden er det avholdt 8 medlemsmøter (inklusiv julemøte):

 

17.02.22      Årsmøte  - 19 medlemmer  møtte. På medlemsmøtet etterpå viste Tor Larsen lysbilder.

 

17.03.22      Medlemsmøte – 24 medlemmer  møtte. Karen Flatø

«Matkultur på Nordmøre». Leder i Eldrerådet, Ellen Thorsø,  informerte om saker i Eldrerådet. Quiz v/Margreth Karlsvik.

 

21.04.22      Medlemsmøte – 11 medlemmer møtte.  Simon Folland («Data-

Simon») orienterte om «Datahjelp for eldre på Barmanhaugen». Informasjon  fra  LOP og  turkomiteen og Quiz v/Karen Flatø.

 

22.09.22      Medlemsmøte – 15 medlemmer møtte. «Lysbilder fra Kr.sund» v/Tor Larsen.  Informasjon  fra sentralt LOP kurs i Sandvika v/Siri Ingeberg,  informasjon  fra turkomiteen v/Karl E. Halseth,  informasjon om Eldredagen v/Margreth Karlsvik. 

 

20.10.22      Medlemsmøte – 14 medlemmer møtte.  Allsang v/Lilian Fresk

Fostervold og quiz v/Karen Flatø. 

 

17.11.22      Medlemsmøte – 19 medlemmer møtte.  Audiopedagog Gunn E. Stensønes – «Eldre og hørselstap». Informasjon fra møte i Eldrerådet v/Margreth  Karlsvik,.

 

15.12.22      Julemøte  samla 25 medlemmer. – Julesanger med Lilian Fresk  Fostervold ved pianoet. Reisekåseri med lysbilder  v/Karen  Flatø. Den flotte julematen var  denne gang laga av Ildrid Halseth.

 

Turer:

Turkomitéen har også i år lagt opp til 2 fine og interessante turer.

Sommerturen gikk i år 25. mai til Tingvoll. Det var 13 som var  med på turen. Først besøkte vi Økosenteret, der vi fikk omvisning ute og seinere  servert deilig økologisk suppe og kake/kaffe. Deretter dro vi til Møre Band og Veveri AS ved Ullvarefabrikken, der vi fikk omvisning og wienerbrød/kaffe. Vi avslutta med iskrem på Fjordkroa.

 

Hausturen gikk relativt lokalt – til Knudtzonlunden  på Frei – der rundt 20 var med.  Vi fikk informasjon med bilder over  eiendommen ved eiendomsforvalter Bjørn Røe fra Sparebank 1 Nordmøre. 

Etterpå spiste vi en flott lunsj, som kona til styremedlem Karl E. Halseth – Ildrid Halseth, hadde laget til oss!  Vi kjørte så bort til Frei kirke, der styremedlem Karen Flatø ga oss ei historisk oversikt over kirka. Til avslutning spilte organisten i kirka for oss. Noen tok turen opp til Rastarkalvsteinene, men været var dessverre ikke med oss her.

 

Representasjon.

LOP er representert i Eldrerådet ved Ellen Thorsø, som også er leder av utvalget. Vararepresentant er Karl Johansen.

 

 

Medlemsutvikling

Det er ikke store endringer i medlemstallet, men en liten nedgang. Medlemstallet pr. 1.1.2023 er 47.     

 

Oppmerksomhet ved 80 -, 85 - og 90 - års + dager.

I år var det 4  medlemmer som kunne feire 80 og  90 års dager.

80 år: Finn Meese og Tor Larsen

Styret beklager at Sonja Wæraas blei avglømt for sin 80 års dag i 2021, men fikk sin oppmerksomhet 1 år forsinka!

90 år:  John Røkkum

Alle var til stede på julemøtet 15.12. og fikk overlevert blomster av styremedlem Karen Flatø.

 

Andre oppmerksomheter.

Medlem Harald Søbstad døde i haust og vi sendte en oppmerksomhet etter avdødes eget ønske.

Et av våre eldste medlemmer – Hedvig Wist – gikk bort i haust i en alder av 96 år. Foreninga sendte en bårebukett til bisettelsen og folk fra styret var til stede,  samt på minnesamværet etterpå.

 

Kurs/andre møter.

Kasserer Siri Hoem Ingeberg deltok på sentralt møte/kurs i Sandvika i Bærum 5. og 6. mai

Molde LOP inviterte oss til å delta i møte med eldreombudet i Norge – på Romsdalsmuseet i Molde 31. mars – der 8 medlemmer fra oss deltok.

Pensjonistforeninga inviterte til informasjonsmøte  om velferdsteknologi på Barmanhaugen 13. september. Flere av våre medlemmer deltok.

Fylkeseldrekonferansen for Møre og Romsdal blei avholdt i Kristiansund 25. og 26. august. Sekretær Tor Larsen representerte vår forening, men 3 andre medlemmer av LOP var tilstede som representanter  for Eldrerådet i Kristiansund.

I komiteen for Eldredagen var 2 av medlemmene fra LOP , men de var oppnevnt av andre organisasjoner.

 

Oppsummering av året.

Året har stort sett fungerte som før pandemien. Styremedlemmene har stort sett vært til stede  på møtene og oppslutninga på medlemsmøtene synes vi også stort sett er bra! Når vi har 20 medlemmer på møtene, representerer det 40 % av medlemsstokken. På 2 møter har vi vært nær 50 % av medlemmene. Det synes vi er bra! Men styret beklager at vi ikke har fått gjort nok i arbeidet med å få flere medlemmer. Her har vi en oppgave å gjøre framover! Styret har heller ikke fått engasjert seg nok i saker som vedrører de eldre i kommunen. Dette bør det nye styret se nærmere på.

 

 

 

 

Styret i Kristiansund LOP

 

 

 

 

Karen Flatø                     Siri Hoem Ingeberg                  Ingjerd Skjelvik

 

 

 

          Karl Erling Halseth                             Tor Larsen

@