Referat fra årsmøtet i Kr.sund LOP 15.02.2024 kl. 18.00 på Barmanhaugen

23 medlemmer var møtt fram på årsmøtet i Kr.sund LOP 15. februar på Barmanhaugen seniorsenter. Leder Karen Flatø ønska både medlemmer og sentralstyremedlem i LOP – Kjell Bugge velkommen. Lederen fortalte at byen for 60 år sida var prega av storsildfisket og da passa det med å mimre tilbake i tid, med et «storsilddikt» av daværende redaksjonssekretær i Romsdalsposten – Paul «Puch! Ohrvik. Det var nok mange som kjente seg igjen i diktet.  

Etter dette diktet gikk en over til sjølve årsmøtet.  Karen Flatø blei balt som møteleder og Tor Larsen som møtesekretær.  Årsmeldinga var lagt ut, og møtesekretæren leste den opp. Den viste god aktivitet i foreninga med  8 medlemsmøter og to turer. Dette året har vi brukt busser på turene. Det har kosta foreninga meir, men turdeltakerne var svært fornøyde. Vårturen gikk til Bygdemuséet på Kvernes og det nye skolebygget og hausturen til Sunndal og Leikvinmuséet..

Oppmøtet på møtene hadde vært svært godt. Årsmeldinga blei enstemmig godkjent.

 

Rekneskapet blei lagt fram av kassereren. Det gikk i balanse og den økonomiske situasjonen for foreninga er rimelig god. Også rekneskapet blei godkjent.

 

Valgkomitéen ved leder Elin Lillevik la fram sitt forslag. Årsmøtet fulgte komitéens forslag.

Som ny leder for et år blei Kari Raanes Kaspersen. Styremedlemmer for 2 år blei Hans Laustad, ny og Siri Ingeberg, gj. v., mens  Tor Larsen blei styremedlem for 1 år, gj.v.

Varamedlemmer for 1 år: Louise Røst Larsen, gj.v., Elin Lillevik, ny og Herdis Marsteen, ny.

Revisor Rolv Sverre Fostervold og vararev. Anne Marie Vist blei begge gjenvalgt for 1 år.

Ny valgkomité for et år: Anne Marie Vist og Karl Erling Halseth.

I samband med LOP’s landsmøte 20. og 21. juni, fikk styret fullmakt til å velge utsending på et seinere tidspunkt.

 

Etter valget blei den avgåtte lederen takka for innsatsen og overrakt en blomsterbukett av den nyvalgte lederen, som også takka for tilliten. Dermed var det klart for mat og kaffe.

 

Etter matpausa fikk sentralstyremedlem Kjell Bugge ordet. Han kom inn på et sentralt område for pensjonister - pensjonsmeldinga som nylig er kommet. Han kom med en del kritiske bemerkninger til framlegget og han meinte framlegget var for opptatt av  å vise at pensjonistene er en byrde for samfunnet.

Han viste også til trygdeoppgjøret som kommer – som han meinte burde hett pensjonsoppgjøret.  Han kom inn på flere problemstillinger og viste til at pensjonistene er ei veldig sammensatt gruppe.

Kjell Bugge beklaga at Eldreombudet er borte, og viste til at  LOP ville beholde henne.  

 

Han berørte også situasjonen i LOP, med at vi har problem med rekruttering. Vi er en svært liten org. i forhold til Pensjonistforbundet. Men i forhold til størrelsen har vi god kontakt med myndighetene og flere dyktige tillitsmenn og har gode innspill – ikke minst i forhold til statsbudsjettet. LOP sentralt arbeider med flere prosjekt, som skal være ferdig til landsmøtet. Han ønska oss velkommen til landsmøtet, og meinte det kunne være kjekt å stille både med representant og obeservatør. Men det er jo et økonomisk spørsmål.

Den nye lederen takka Kjell Bugge for at han ville være med oss på årsmøtet og overrakte han en riktig kristiansundsgave – en pakke med fin klippfisk!

Dermed kunne vi gå til kveldens trekning.  
Til slutt kunne lederentakke for et godt oppmøte og god gjennomføring av årsmøtet.

 

Tor Larsen

møtesekretær

 

 

 

-

Dokumenter

@