Referat fra årsmøtet 2012

Møtet ble holdt på Fylkeshuset, rom 101, kl. 13.00-15.15. Leder Anne Lise Bergseth ønsket velkommen med et dikt om fjellene av Lars Christian Istad og var glad for et godt oppmøte. 31 medlemmer møtte. Det ble servert rundstykker og kaffe før møtet tok til.

ÅRSMØTET

1. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen. Grete Eikebu ble valgt til møte leder. Alma Lyche og Aud W. Westad ble valgt til å underskrive protokollen.
2. Innkalling og saksliste ble godkjent. Grete Eikebu tok så over som leder av årsmøtet.
3. Årsmeldingen 2011 ble lest av møteleder og godkjent.
4. Regnskap 2011. Kasserer Arve Sæbø orienterte om regnskapet. Han hadde ønske om at kontingenten kunne bli innbetalt tidligere. Giroblanketter kan eventuelt bli delt ut på neste møte (for å spare porto). For øvrig blir den sendt i posten. Regnskapet for 2011 ble godkjent.
5. Kontingenten blir hevet til kr 300.
6. Valg av styre. Ivar Vindal gjorde greie for valgkomiteens forslag som ble vedtatt.
Leder for 2012: Bitten Linge (ny)
Tre varamedlemmer for 1 år: Anne Marie Moen, Jon Ola Furberg og Alvhild Sølsnes (alle gjenvalgt).
7. Valg av revisor for 1 år: Sverre Westad (ny).
8. Valgkomite for 2013: Anne Lise Bergseth (ny), Lars Chr. Istad (gj.v.), Asta Bjørnevik (gj.v.) og Eli Silset (gj.v.).
Anne Lise Bergseth tok så over og ledet møtet videre. Hun takket Grete Eikebu  for årsmøteledelsen med blomster.

MEDLEMSMØTET

Mads Langnes fra Romsdalsmuseet kåserte om utedoer i Romsdal. Han fortalte om at det ikke ble bygd utedoer før i midten av 1800-tallet. Det har blitt tatt vare på gamle stuer, fjøs o.l., men aldri utedoene. Langnes har samlet mye stoff om disse nødvendighetene og holdt et interessant kåseri om emnet. Han ble takket og fikk overrakt blomster av Anne Lise Bergseth.

LAGSSAKER

Alvhild Sølsnes og Arild G. Vikhagen er «våre» medlemmer i eldrerådet.
Elen Lein er gått ut av sentralstyret, men er medlem i Pensjonsutvalget. Leder er Hans Erik Pettersen som var forhandlingssjef i Utdanningsforbundet til han gikk av for et par år siden. Det tredje medlemmet er Jaan Mønnesland som har arbeidet med økonomisaker i Unio. Avtalen mellom Unio og LOP er fornyet i høst. Der står det bl.a. at LOP er representert i Unios delegasjon ved drøftinger med regjeringen om trygdeoppgjøret hvert år i mai og ved møtene med framlegging av krav til kommende statsbudsjett.
Saker som LOP har vært opptatt av og uttalt seg om det siste halvåret er bl.a.:

  • Samhandlingsreformen – forslag til regelverk
  • Forslag til lov om uføretrygd
  • Statsbudsjettforslager for 2013
  • Krav til statsbudsjettet for 2013

 
Anne Lise Bergseth avsluttet møtet med takk for godt oppmøte. Også hun fikk blomster som takk for sitt arbeid som leder i LOP Molde når hun nå går ut av styret. 

Liv Røstberg, referent   Alma Lyche (sign.)   Aud Westad (sign.)

@