Referat fra medlemsmøtet 31. mars 2022

Antall deltakere: 35. Bitten ønsket velkommen. Vi hadde besøk av eldreombud Bente Lund Jacobsen. Tema for hennes foredrag var Eldreombudet- vaktbikkje og trekkhund.

Eldreombudet er et selvstendig nasjonalt statsorgan. Det ble etablert i 2020 med egen lov om eldreombudet. Eldreombudet er oppnevnt for 6 år.

Fremme eldres interesser på alle samfunnsområdet

Følger med på situasjonen for eldre

Ombudet har kontor i Ålesund

Departementet er adm overordnet

Eldreombudet er bygd på lov om barneombudet.

I dag er det 5 ansatte Har som mål å få 8-10 ansatte før perioden er over

Pt er det vanskelig å få nye ressurser. 1. prioritert er å få ansatt en jurist.


ULIKE ARBEIDSOMRÅDER

-overvåking for situasjonen for eldre i Norge

-påvirke offentlig og private virksomheter direkte gjennom mediene

-kontakt med fagmiljøer og frivillige organisasjoner

-veiledning av eldre og pårørende som tar kontakt –har svært mange henvendelser og derfor også stort behov for å få tilsatt en jurist.

 

HELSE OG OMSORG

-kvaliteten på helse-og omsorgstjenester i kommunene

-ensomhet og sosial isolasjon

-følgene av koronaepidemien for psykisk og fysisk helse

-medbestemmelse for pasienter, beboere og pårørende

 

SAMFUNNSDELTAKELSE OG ARBEID

-aldersdiskriminering i arbeidsliv og organisasjonsliv

-representasjon av eldre i politikken

-alderisme: sterotyper ,fordommer og diskriminering på grunn av alder

-eldrerådenes innflytelse i kommunene og fylket

-Pensjon og minstepensjon.

 

FRIVILLIGHET -DET AVGJØRENDE SAMFUNNSANSVAR

-sikre koordinering av frivillig arbeid

-ressurser eldre hjelper eldre

-institusjoner og hjemmeboende

-frivillige ,familie og venner

 

UTENFORSKAP I DIGITALT SAMFUNN

-ikke digitale eldre

-dyre og utilgjengelige analoge alternativer

-digitale banker

-gangbar mynt ,kort eller apper

-digital informasjon fra kommune og stat

Opplæring der de eldre bor

-trygge omgivelser,trygge «lærere» redsel for å gjøre feil

-tilstrekkelige midler for små grupper- gjerne tilpasset nivå

-gjentakende opplæring

-god koordinering og kvalitetssjekk av kurstilbud

-Tilsynet for universell utforming av IKT

-Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

 

Ombudet har sendt brev til NRK om årsbasert inngang til arkivinnhold og har fått sva fra NRK om at dette vil de gjøre noe med

Ombudet legger press på statlige aktører- utfordrer banknæringen spesielt ,utfordrer politikere, direktoratet og andre aktører

-arbeider for løsning for ikke digitale

 

Eldreombudet har egen nettside: Eldreombudet.no

Her finner en et skjema der en kan komme med innspill

@