Årsmøtet 8. februar 2018

Før den formelle starten på årsmøtet i LOP, var Maria Bjørnå Hårvik fra Tjenestekontoret i Vefsn kommune invitert til å snakke om kommunale hjelpetiltak ved spesielle behov.

Sted. Kulturverkstedet
Tilstede: 30 stykker

Kontoret ligger på rådhuset og har ni ansatte, derav syv konsulenter, en kontoransatt og en økonomi ansatt. De forvalter kommunale tjenester innenfor helse og omsorg.

alt

De gir ut søknadsskjema, som også bl.a. kan fås på servicetorget på rådhuset. De gir veiledning i å fylle ut søknadsskjemaet, og bistår også ved en eventuell anke. De fatter vedtak.

Behandlingstid av søknad skal være innen 4 uker, men kan ikke alltid overholdes.

alt

Tjenestekontoret er en koordinerende enhet som har dialog med andre instanser som sykehus og kommunale tjenester for å kartlegge tjenestebehovet og styrke samhandling mellom tjenesteyterne.

 Av tjenester som tilbys av kommunen kan det blant annet nevnes;

Hjemmesykepleie – nødvendig helsehjelp

Hjemmehjelp – praktisk bistand

Brukerstyrt assistent – BPA

Opphold på institusjon

Oppfølging etter sykehus opphold, gjelder også hverdagsrehabilitering

Dagplasser for demente og andre som vil komme seg ut og delta i sosiale sammenhenger

Avlasting i – og utenfor institusjon, utenfor som regel for barn

Støttekontakt, trygghetsalarm, parkeringstillatelse, omsorgsboliger, middagslevering m.m.

På bakgrunn av at det vil bli stadig flere eldre over 80 år, hvor mange er friske og ressurssterke, er det satt i gang et prosjekt som vil se nærmere på hvordan man best kan tilrettelegge for at så mange som mulig kan bo hjemme. Det settes fokus på forebygging og hverdagsmestring, mer bruk av velferdsteknologi og hjelpemidler, samt styrking av fysisk og psykisk helse.

Maria Bjørnå Hårvik ga forsamlingen en grundig, god og oversiktlig gjennomgang av de kommunale hjelpetiltak som finns, noe som folk synes var både nyttig og interessant.

Til slutt kom det en del innspill og spørsmål fra salen, som viser at det nok er større behov for ulike hjelpetiltak, enn kommunen har kapasitet til.

Det kom også fram at flere eldre synes det er problematisk at det er stadig nye hjemmesykepleiere / hjemmehjelpere som kommer på besøk.

Som svar på spørsmål, var Hårvik enig i at det kunne trengs mer folk, men det er jo både et politisk og økonomisk spørsmål.

Det ble også spurt om en plan om å få en egen «eldre-helsesøster» var lagt vekk. Det er det ikke, men også her er det et spørsmål om økonomi.

 

Gerd Lind

@