Medlemsmøte 11. januar 2018

Det var 30 stk. tilstede på medlemsmøtet på Kulturverkstedet.Turid Mæhre Olsen ønsket velkommen og leste et dikt «Hvordan vil det bli» av Randi Selfors Nilsen.

                     alt

 

Hovedtema på møtet var foredrag av Hans Pedersen om Museet på Helgeland før og nå.

 

alt

 

Hans Pedersen la i sitt foredrag hovedvekten på utviklingen fra små enheter i kommunene til regionale enheter.

Ved århundreskiftet startet det en prosess fra mange museer til regionale enheter. På Helgeland ble det gjennomført uten strid på noe punkt, det var full enighet, og Helgeland Museum var lydhør for ønsker fra kommunene.

Med regionale enheter ble det nye utfordringer, som bl.a. faglig kompetanse og hva museene skal inneholde. Dette er en kontinuerlig prosess. Tidligere var det i de små og desentraliserte museene ofte lagt vekt på lokalhistorie.

Initiativet til overgangen til regionale enheter kom fra staten ved Kulturdepartementet. Det fulgte statlige midler med reformen. Staten og kommunene bevilger penger til museene og viser interesse for utviklingen av de regionale museene. Fra fylkesnivået er det mindre interesse.

Ved århundreskiftet fikk vi også nasjonale museer, som f.eks. det nye Peter Dass Museet.

Helgeland Museum har lokale avdelinger på Helgeland. Det trengs midler til å utvikle  anleggene. Helgeland Museum er også engasjert i flere lokale prosjekter som bl.a. «Nytt Sjøgata prosjekt», Alrunen, Mjaavatnprosjektet m.fl. Det krever både lokal kulturinnsats, interesse og mye dugnadsinnsats. Etter Hans Pedersens interessante foredrag og oppfordring til lokal dugnadsinnsats var det en idedugnad som sto på programmet.

Forsamlingen delte seg inn i grupper og diskuterte hva de skulle foreslå av ulike temaer til kurs, foredrag og turer som kan være aktuelle i 2018. Det kom inn veldig mange gode forslag som styret skal velge mellom, og sette opp på møteplanen for 2018.

 

Gerd Lind

@