Referat fra medlemsmøtet 10. januar 2019

Det var 33 stykker tilstede på medlemsmøtet på Kulturverkstedet. Turid Mæhre Olsen åpnet møtet, ønsket velkommen og leste et dikt «Å leve seg gammel» av Randi Selfors Nilsen. Hovedtema på møtet var en orientering om endringer i omsorgssektoren i Vefsn ved Morten Isaksen.

alt

Morten Isaksen, tidligere helse – og sosialsjef i Vefsn, var representant for Eldreutvalget i arbeidsgruppen, som ble satt ned for å se nærmere på endringer av omsorgssektoren i Vefsn. Isaksen ga en meget god gjennomgang av arbeidsgruppens forslag og vurderinger omkring en omorganisering av omsorgssektoren.

Bakgrunnen for dette er blant annet en rapport fra konsulentselskapet Agenda Kaupang. De har sett på organiseringen av omsorgstjenestene i Vefsn og sammenlignet den med andre kommuner på omtrent samme størrelse som Vefsn. Konsulentselskapet har også vurdert antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger sammenlignet med landsgjennomsnittet. De påpeker at Vefsn har langt flere sykehjemsplasser og færre omsorgsboliger enn sammenlignbare kommuner og i forhold til hva landsgjennomsnittet viser. Det viser seg også at Vefsn har færre stillinger i hjemmetjenesten. Tilbud om dag/aktivitetssenter er også mye dårligere enn i andre kommuner.

På denne bakgrunnen har arbeidsgruppa vurdert å se på mulighetene for å få endringer i organiseringen av eldreomsorgen. Dette også sett i lys av at det blir stadig flere eldre over 80 år. I 2030 vil det f.eks. være behov for ca 80 flere sykehjemsplasser. Det vil føre til ca 65 -70 mill. i driftsutgifter. Arbeidsgruppen har sett på de 28 boligene i Austerbygdveien (Gartneritomta) og foreslått at kan gjøres om til 16 omsorgsboliger. Det ble ikke vedtatt av kommunestyret.

Det er 159 sykehjemsplasser i Vefsn i dag. Ved å legge ned 36 sykehjemsplasser på Parken bo og servicesenter vil en frigjøre 26,5 mill. Plassene skal reduseres ved naturlig avgang.

Det vil være behov for å bygge flere omsorgsboliger. Omsorgsboligene skal være bemannet, arbeidsgruppen har sett behov for tilsammen 19 stillinger (9,2 til omsorgsboligene og 10 til omsorgsboligene i Austerbygdveien) til en kostnad på ca 15 mill. Kommunestyret vedtok en øking av hjemmetjenesten, 5,2 stillinger + 1 stilling for eldre for å vurdere om de kan bo hjemme. Antall stillinger i omsorgstjenesten må økes

Det ledige området ved Parken bo og servicesenteret vil gi plass til et dag/aktivitetssenter som vil bli bemannet av fagfolk på området. Arbeidsgruppen anbefalte 5 stillinger. Driftskostnadene på ca. 4 mill. kunne dekkes inn av nedleggelsen av de 36 plassene. Aktivitetssenteret kan betjene rundt 100 brukere.

Problemet er å organisere en transportordning. Det ble vedtatt av kommunestyret at henting og bringing kunne utføres av de ansatte. Noe som vil redusere kvaliteten på tilbudet vesentlig. Ved Fredlundsskogen er det mulig å bygge ut et 4.trinn med plass til 8 stykker. Det vil føre til rundt 19 mill. i driftsutgifter. Arbeidsgruppen mener at det bør vurderes å bygge flere omsorgsboliger, 16 stk.

Konsulentrapporten hadde ikke vurdert tjenester for demente og personer med psykiske problemer. Arbeidsgruppen ønsket utsatt behandling av konsulentrapporten slik at dette kunne komme med. Det ble avslått av kommunestyret.

Det var en svært interessant og god orientering Morten Isaksen hadde, og forsamlingen fulgte engasjert med. Etter orienteringen kom det spørsmål og synspunkter fra salen.

Blant annet et innlegg om de utfordringene eldre syke på landsbygda har. De bor i gamle hus, har hjemmehjelp, men ikke nok. Mange bor alene, og ved fall og ulykker kan de bli liggende i flere timer før de får hjelp. Det er ikke alle som kan bruke trygghetsalarmen de har fått.

I andre tilfeller er det ektefellen som blir utslitt av å stelle sin pleietrengende kone/mann. Det er mange som blir sittende i boligen sin langt ute på landet alt for lenge mens de venter på en omsorgsbolig. Det ble også sagt at boligene i Austerbygdveien blir liggende for usentralt til at beboerne kan komme seg ut til byen. De vil også være alt for dyre for svært mange. Det ble påpekt at Boligstiftelsen er ikke blitt kontaktet. Den bør inn i bildet for de boligene vil være Husbank finansiert. Det ble spørsmål om det er avsatt tomter til omsorgsboliger, men det hadde ingen noen kjennskap til.

Noen var også kritisk til aktivitetssenter, og mente at det ikke var så nødvendig. Det ble imøtegått av både Isaksen og andre, som mente at det vil være et godt tilbud. Etter Morten Isaksens utmerkede og interessante orientering, var det idedugnad som sto på programmet. Forsamlingen delte seg inn i grupper og diskuterte hva de skulle foreslå av ulike temaer til kurs, foredrag og turer som kan være aktuelle i 2019. Det kom inn veldig mange gode forslag som styret skal velge mellom, og sette opp på møteplanen for 2019.

Til slutt orienterte Turid Mæhre Olsen om at daglig leder for LOP sentralt pensjonerer seg fra 1.mai. og det vil derfor bli søkt etter ny leder.

LOP sentralt arranger et kurs i løpet av våren, dato og tema ikke fastsatt.

Gerd Lind

 

@