Referat fra medlemsmøtet 12.04.2018

Det var 31 stykker tilstede på medlemsmøtet på Kulturverkstedet. Turid Mæhre Olsen ønsket velkommen og leste et dikt av Arne Garborg. Hovedtemaet på møtet var en orientering av leder Anna Jakobsen om Eldrerådet hva de gjør og hva de står for.

Eldrerådet består av syv personer, fem pensjonister valgt av pensjonistforeningene, og to politikere med spesiell interesse for eldresaken, valgt av kommunestyret.

Det skal være et Eldreråd i hver kommune. Det er et rådgivende organ, og skal ha innsyn i saker som berører eldres levevilkår og kan også ta opp saker som angår eldre. Eldrerådet er med i komiteer som behandler eldres levevilkår. Økonomiplan, årsbudsjett, reguleringsplan er blant annet planer Eldrerådet skal ha innsyn i.

Eldrerådet har møterett i hvert kommunestyre, og kan legge fram saker for kommunestyret før kommunestyrets møte formelt blir åpnet av ordfører. Eldrerådet lever årsmelding hvert år. Ordfører og rådmann har rett til å møte i rådet, og skal minimum være tilstede på et møte i året. Kommunen stiller med sekretariat og det føres protokoll fra hvert møte. Medlemmer av Eldrerådet får mulighet til å delta på seminar og kurs hvor forhold som angår eldresaken er på dagsorden.

Vefsn kommune legger godt til rette for at Eldrerådet kan fylle den funksjonen de har. Eldrerådet er en viktig aktør i å påpeke for politikerne de eldres behov og understreke at de også er en gruppe i samfunnet.

alt

Etter en grundig og interessant gjennomgang av Anna Jakobsen om Eldrerådets oppgaver og funksjon, ble det åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen. Det kom blant annet ønske fra flere i salen om et eldresenter, og det har Eldrerådet påpekt for politikerne flere ganger, men det er kommunestyret som bestemmer og prioriterer hvordan kommunens økonomiske ressurser skal brukes.

Etter orienteringen om Eldrerådet informerte Turid Mæhre Olsen om LOP tur til Wang brygga i Bardal 14.juni. Det ble sendt rundt påmeldingskjema. Nærmere orientering om turen vil bli annonsert i avisen.

Hun minnet også om Møteplassen, et treffsted for eldre på Bedehuset. Den er åpen hver tirsdag mellom kl.11.00 og kl.14.00 og der kan man kjøpe kaffe og vafler og treffe andre eldre.

Til slutt orienterte Turid Mæhre Olsen kort fra sentralstyret i LOP. Forhold rundt pensjon er sentralt i drøftingene LOP har nå.

Turid Mæhre Olsen skal på to dagers kurs på Gardemoen. Dit kommer også vår nye eldreminister Åse Michaelsen for å informere om de sakene hun er opptatt av.

 

Gerd Lind                                                                                                                                                                                  

@