Flere hender og velferdsteknologi kan gi en eldreomsorg som skinner

Torsdag 20. september fikk vi et nært innblikk i livet på sykehjem gjennom NRK-programmet «Helene sjekker inn». Selv om programmet nok ikke viste eldreomsorgens skyggesider i full bredde, ga det likevel en godt innblikk i hva mangelen på hender, tid og kommunikasjon betyr for den enkelte beboer.

Programmet bekrefter vår oppfatning om at kvaliteten i eldreomsorgen er for dårlig. De viktigste faktorene for kvalitet i eldreomsorgen er kompetanseheving blant personalet og økt bemanning. Flere hender, større nærvær, gode og trygge relasjoner vil være en nødvendighet for at pleietrengende eldre kan bedre sin livskvalitet gjennom aktivisering og et bedre sosialt liv.

Men flere hender står ikke i motsetning til å bruke de mulighetene som ny teknologi gir oss. Også innenfor helse- og omsorgstjenestene tar stadig flere kommuner i bruk velferdsteknologi. KS har nå i samarbeid med SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge utviklet en tverrfaglig opplæringspakke om velferdsteknologi for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Jeg håper at våre nærkommuner vil ta denne i bruk, samtidig som fokuset på flere hender holdes støtt. Det er viktig at slik teknologi ikke fører til færre hender og mindre kommunikasjon, men at flere hender i tillegg til velferdsteknologi kan føre oss nærmere målet om en eldreomsorg som skinner.

@