Referat årsmøtet 2012

Til stede: 25 stemmeberettigede medlemmer.
1. Styrets forslag til møteleder: Turid Frimo. Styrets forslag godkjent.
Møteleder innledet med ett minutts stillhet for å minnes de av våre medlemmer som er gått bort i perioden.
Årsmøtet: Lovlig innkalt.
2. Styrets forslag til referent: Lillian Saxegaard. Styrets forslag godkjent.
3. Årsmelding for 2011 ble lest av Turid Frimo. Godkjent.
4. Revidert regnskap for 2011 ble gjennomgått av kasserer May Tanner. Godkjent.
Etter benkeforslag ble det foreslått at kasserer May Tanner skulle få et honorar på kr 2.000 for godt utført kassererarbeid gjennom fire år. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
5. Innkomne forslag. Det var ikke kommet noen forslag fra medlemmene innen utgangen av fristen.
6. Lokallagskontingenten. Styrets forslag: Ingen endring i lokallagskontingenten. Styrets forslag ble godkjent.
7. Budsjett for 2012 ble lagt fram av kasserer May Tanner. God kjent.
8. Valg. Valgkomiteens forslag ble lagt fram:
Leder: Lillian Saxegaard – valgt for ett år etter vedtektenes §4
Nestleder: Jon Lange – ikke på valg
Styremedlemmer: Astrid Lunde (ikke på valg), Belka Korshavn (valgt for to år), Turid Frimo (valgt for to år).
Varamedlemmer: Kjeld Magnussen og Jon Gjønnes (begge valgt for ett år).
Valgkomite: Styret fikk fullmakt til å komme tilbake til den på et medlemsmøte.
Alle valg ble foretatt etter vedtektenes §4, men årsmøtet ga styret fullmakt til å konstituere seg selv ved første styremøte. Alle valg var enstemmige.
Oslo, 24. februar 2012
Lillian Saxegaard, referent       Anne-Marie Naglestad (sign.)  Thor-Eirik Mykland (sign.)

@