Årsberetning 2011- Bergen og Omland

Styret har gjennom året hatt flere saker å behandle. Styret har hatt grundige diskusjoner på sakene før en har konkludert. Det har væer arbeidet mye med programmene til medlemsmøtene. Det har vært gjort en stor innsats for å verve nye medlemmer. Frammøtet på medlemsmøtene har vært noe mindre i 2010 enn i 2009. Dette kan kanskje skyldes den kalde vinteren eller at noen medlemmer er blitt eldre og ikke synes det er så lett å komme seg ut.

Årsberetning for perioden 26.01.2010 – 25.01.2010
 
1. STYRET
Leder: Kirsten Utaaker
Styremedlemmmer:
Jorunn Solberg: nestleder
Johannes Bolstad:kasserer
Aud Sunde Reiso: sekretær
Bjørg Aase Hovland
Gunvor Instebø
Anne-Kari Davidsen
Varamedlemmer:     
Gunda Falao Sparre
Ragnvald Tryti
Willy Jan Lønne
2.Revisor: Svein Haukaas
Vararevisor:Bjørg Rasmussen
3. Komiteer
Valgkomite:Grete Torvanger, Inghild K. Raustein, Magnhild Lie, Rolf Axe.
Turkomite:                  
Leder: Øystein Falch
Medlemmer:Tor Hovland, Willy Jan Lønne, Magnhild Lie, Marit Steffensen.

4. MEDLEMMER
Medlemstallet pr. 31.12.2009: 832 og pr. 31.12.2010: 774.

5. MEDLEMSMØTER
Det har vært gjennomført 10 medlemsmøter. Ni av disse ble holdt i Grand Selskapslokaler. Møtet i mai var en dagstur til Fyksesund og Botnen. Når Gustav Moland og Grete Torvanger har vært til stede på møtene, har Gustav underholdt med musikk og Grete har ledet allsangen.
Januar: 26.01.10. Årsmøte. Grand Selskapslokaler
62 deltakere. Årsmøtet ble ledet av Magne Askeland. Årsmeldingen for 2009, regnskap for 2009 og budsjett for 2010 ble godkjent. Kulturinnslaget var nyttårskonsert ved Bergen Pensjonistorkester med dirigent Haakon Gulbrandsen.

Februar: 23.02.10. Medlemsmøte. Grand Selskapslokaler
61 deltakere. Agnar Sandmo, professor ved Norges Handelshøyskole, holdt foredraget: Miljø og samfunnsøkonomi.
Lederen orienterte om hvor viktig det er å verve nye medlemmer og om LOPs økonomi. Øystein Falch orienterte om turprogrammet. Kulturinnslag ved «Rimsmedlauget».

Mars: 22.03.10. Medlemsmøte. Grand Selskapslokaler
82 deltakere. Lederen orienterte om følgende: Når det gjelder påmelding til medlemsmøtene, er fristen torsdag før møtet. Hun opplyste om at det er heis inn fra Olav Kyrresgt. som kan benyttes av de som har vanskelig for å gå i trapper. Det ble orientert omhvordan en finner fram til årsmeldingen på internett.
Foredragsholder var professor Ola Grytten ved NHH: Hva har gjort Norge til et av verdens rikeste land til tross for finanskrisen?
Øystein Falch orienterte om turprogrammet. Nestleder Jorunn Solberg orienterte om verving, og om hvorfor det er så viktig at LOP arbeider for medlemmene sine. Kulturinnslag ved «Benjamin og Fredrik».

April: 20.04.10. Medlemsmøte. Grand Selskapslokaler
63 deltakere. Lederen bemerket at det hadde vært uheldig at det var en del uro under forrige møte mht. mobiltelefoner og snakking under foredraget. Hun henstilte til at det ikke måtte forekomme forstyrrende elementer under møter.
Arkitekt Morten Ramm Salbu holdt foredraget: Museumskopier eller samtidslitteratur?
Kulturinnslaget var ved Finn Stedals trio som underholdt med musikk, sang og historier.

Mai: 04.05.10. Dagstur til Fyksesund og Botnen
48 deltakere. En koselig tur.

August: 24.08.10. Medlemsmøte. Grand Selskapslokaler
55 deltakere. Lederen nevnte de turene som turkomiteen i LOP hadde arrangert i løpet av våren og sommeren: tur til Fyksesund og Botnen 4. mai, elvecruise i Russland i juni og tur til Trondheim i juli. Hun takket turkomiteen for den gode planleggingen – alle tre turene hadde vært svært vellykket. 
Foredragsholder Øyvind Eikefet: Vår digitale hverdag.
Kulturinnslag ved «Bjorøybeljen».

September: 21.09.10. Medlemsmøte. Grand Selskapslokaler
51 deltakere. Foredragsholder Steinar, beredskapssjef i Bergen kommune: Sivil beredskap relatert til eldre.
Kulturinnslag ved Chanty-koret

Oktober: 19.10.10. Medlemsmøte. Grand Selskapslokaler
61 deltakere. Lederen orienterte om en del saker styret arbeider med.
Foredragsholder Jakob Ågotnes: Et besøk på Aulestad hos ekteparet Bjørnson.
Øystein Falch orienterte om tur til Lanzarote 25. oktober. Marit Røshol, som skulle være med i kulturinnslaget, var syk og kunne ikke være til stede. Jan Bjørn Røshol gjennomførte derfor kulturinnslaget alene samt akkompagnerte sangene. David Lysne leste eget dikt: Hyllest til hausten. 

November: 15.11.10. Medlemsmøte. Grand Selskapslokaler
90 deltakere. Lederen takket turleder Øystein Falch for turen til Lanzarote. Turen var svært vellykket.
Foredragsholder Hans Olav Tungesvik: Livskvalitet i eldre år. Han møtte i stedet for Stein Husebø som av personlige grunner ikke kunne møte.
Kulturinnslag ved Bergen Seniorkor med Annlaug Hus som dirigent og akkompagnatør.

Desember: 14.12.10. Medlemsmøte. Grand Selskapslokaler
65 deltakere. Lederen kom med en del informasjon:
1. Styret ba medlemmene om å komme med forslag til ny valgkomite.
2. Årsmelding for 2010 blir lagt fram kl. 11.00 før årsmøtet 25.01.2011 begynner.
3.Det blir landsmøte i LOP 24.-26.06.2011. Lederen ba om at forslag til saker blir levert innen 01.02.2011. Grete Torvanger ledet sangen og Gustav Moland akkompagnerte. Alle hadde fått utlevert et lys som de tente samtidig som de sang: Nå tennes alle julelys. 
Foredragsholder Bjarne Aagard, ledende sogneprest i Domkirken: Tanker omkring julehøytiden.
Kulturinnslaget var ved Ingunn Skage, sang og Gunnar Liland, piano.

Det er i årsmøteperioden holdt 11 styremøter. Møtested: Statens Hus, Kaigt. 9
Styret består av 7 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. De tre varamedlemmene møter til alle styremøtene. Arbeidet er godt fordelt. Ett styremedlem er kasserer, og ett er sekretær. To styremedlemmer har ansvar for å finne og kontakte folk til kulturinnslagene, ett styremedlem har ansvar for verving, ett av varamedlemmene tar seg av påmeldingslistene til møtene. Ett styremedlem har ansvar for kontakt med Grand Selskapslokaler og med Statens Hus. To av varamedlemmene tar i mot inngangspenger på medlemsmøtene.

Styret har kontaktet foredragsholdere og de ansvarlige for kulturinnslagene. Leder har sendt brev med møteprogram til alle foredragsholdere. Styremedlemmet med ansvar for verving har kontaktet Os kommune og Fjell kommune. Hun skal få slippe til på kurs om forberedelse til pensjonsalderen og orientere om LOP.
Styret har behandlet 110 saker. LOP Bergen og omland har i løpet av året fått 35 rundskriv fra LOP sentralt. De fleste rundskrivene er blitt tatt til etterretning, mens andre har krevd styrebehandling.

LOPs rundskriv nr 9, som gjelder forslag til vedtekter for LOP sentralt og normalvedtekter for lokallag, er blitt diskutert. Før forrige landsmøte har styret arbeidet mye med saken. Styret har sendt høringsuttalelse til LOP sentralt ved leder for LOPs vedtektsutvalg, Magne Helland, til revidering av LOPs vedtekter og til normalvedtekter for lokallag.

LOPs rundskriv nr 24, som gjelder organisasjonsutvikling og medlemsutvikling, med til sammen 13 spørsmål er gjennomgått, besvart og sendt LOP sentralt.

A. Utvikling i medlemstall. Når det gjelder forskjellige måter å få flere medlemmer på, har lokallagsstyret svart at det f.eks. kan skje ved personlig henvendelse, avtaler med kommuner om å få møte på pensjonsforberedende kurs, utvikle hjemmesider, periodisk informasjon til medlemmene om hva lokallagsstyret arbeider med osv.

B. Informasjon. Styrets svar: Informasjonen fra sentralstyret må bli bedre, f.eks. kan protokollene fra sentralstyrets møter sendes på e-post til lokallagsstyrene og protokollene må skrives slik at vi får reell informasjon.

C. Lokallagene. Styrets svar: Sentralstyret kan sende viktige saker på høring i lokallagene. Sentralstyremedlemmene kan etter invitasjon møte på styremøter og medlemsmøter i lokallagene.

D. Sekretariatet. Styrets svar: Administrasjonen av medlemsregistreringen/medlemslister og kontingent bør utføres av LOP sentralt.

E. Økonomi. Styrets svar: LOP sentralt bør sjekke om en kan søke offentlige midler til arbeid i LOP.

LOPs rundskriv nr 28; Mediedekning. Dette rundskrivet ble diskutert. Styremedlemmene var enige om at å være i media er en god sak. Det er viktig å være aktiv i forhold til pensjonistenes situasjon.

LOPs rundskriv nr 32. Forslag til kandidater til nytt sentralstyre. En setter dette opp som egen sak på styremøte i februar 2011.

Styret har 28.01.2010 fått svar fra Byråden for Helse, Omsorg og Inkludering, Christine B. Meyer, angående lavterksel helsestasjoner for eldre. Byråden finner forslaget om helsestasjoner interessant, og det vil bli vurdert ved utarbeiding av planer innenfor helse- og sosialsektoren.

Styret har sendt brev til forbundsleder Eli Vinje med opplysning om antall søknader om faste sykehjemsplasser i Bergen kommune og hvor mange som reelt får plass. En har fått positivt svar tilbake.

Styret har sendt brev til LOP sentralt vedrørende ny pensjonsskatt. Styret har også sendt brev til stortingsrepre-   sentantene for Hordaland og til statsministeren med protest mot skatteskjerpelse for grupper av pensjonister, dvs. at skatteletten for pensjonister med pensjoner opp til kr 318.000 skal betales av pensjonister med pensjoner over kr 318.000. Styret hevder at skatteletten må dekkes inn av dey generelle skattesystemet. En har ikke mottat noe svar fra stortingsrepresentantene og statsministeren på brevet. Fra LOP sentralt var det positiv tilbakemelding. 
I forbindelse med at fire lokallag i Nord-Norge har meldt seg ut av LOP, har styret sendt brev til sentralstyret i LOP og stilt kritiske spørsmål vedrørende prosessen i denne uheldige saken og gitt uttrykk for sin mening i saken. Styret har fått svar fra sentralstyret. Svarbrevet er diskutert og tatt til etterretning.

Styret har sendt brev med kommentarer til LOP sentralt med spørsmål om forhandlinger mellom Forsvarets pensjonistforbund, LOP og Seniorsaken om en «paraplyorganisasjon» med felles vedtekter. Styret mener informasjonen til lokallagene har vært utilstrekkelig. Styret har i rundskriv nr 35 fått svar. Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) ble stiftet 23.11.2010 som en overbygning over selvstendige pensjonistorganisasjoner. De tre grunnleggende organisasjonene er Forsvarets pensjonistforbund, LOP og Seniorsaken. For alle tre organisasjoner er det av stor betydning å beholde sin selvstendighet, opptre under eget navn og med egne vedtekter og saker, og selv kunne bestemme i hvilke sammenhenger vi ønsker å være felles om sakene. Arild Kristiansen fra Forsvarets pensjonistforbund ble valgt til leder for Sf. Elisabeth Bødtker Larsen til daglig leder. Lederne i de tre organisasjonene ble valgt som styremedlemmer.

LOP Bergen og omland har fått en henvendelse fra Norges Blindeforbund om at de ønsker å informere om «synsrehabilitering» på ett av våre medlemsmøter. Styret har gått inn for at Norges Blindeforbund får ca. 30 minutter til slik informasjon på medlemsmøtet 22.02.2011.

7. REPRESENTASJON I ULIKE RÅD/PROSJEKT

Leder og to styremedlemmer var invitert til og møtte på LOP-sentralstyrets regionale møte 14.01.2010. På møtet ble saker som pensjon, samarbeid med Norsk Pensjonistforbund og Utdanningsforbunder, verving, økonomi og arbeid med vedtektene tatt opp. 
To styremedlemmer har etter invitasjon møtt på årsmøtet 22.02.2010 i Folkeakademiet i Fana.
Willy Gustafson er nestleder av Fylkeseldrerådet. Ingri Linde er varamedlem.
I Bergen Eldreråd sitter Kjell Nesse og Kirsten Utaaker. Willy Gustafson og Grete Torvanger er varamedlemmer. (Valgperioden 2007-2011)
LOP har nominert medlemmer til eldrerådene i Askøy, Fjell, Fusa, Os og Sund kommuner.
LOP sentralt: Gyri Skre som ble i 2009 valgt inn som sentralstyremedlem, har sagt nei til gjenvalg. Det er foreløpig ikke foreslått nytt sentralstyremedlem. Magne Askeland er medlem i Pensjonsutvalget og av valgkomiteen i LOP sentralt. Leif Sæbø var inntil sommeren 2010 leder av Turutvalget.

8. ØKONOMI

Laget har en sunn økonomi. LOP Bergen og omland mottok i 2010 kr 17.000 fra Bergen kommune, Byrådsavdeling for helse og inkludering, og kr 7.000 fra Folkeakademiet. Medlemskontingenten har vært kr 250 – hvorav kr 150 går til LOP sentralt og kr 100 til vårt lokallag. I januar 2010 økte Grand Selskapslokaler prisen pr. person på medlemsmøtene. Inngangsbilletten har vært kr 180. Det er ny økning for året 2011. Pris med servering blir da kr 200. Pris kr 400 for julemøtet.

8. KONKLUSJON

Styret har gjennom året hatt flere saker å behandle. Styret har hatt grundige diskusjoner på sakene før en har konkludert. Det har væer arbeidet mye med programmene til medlemsmøtene. Det har vært gjort en stor innsats for å verve nye medlemmer. Frammøtet på medlemsmøtene har vært noe mindre i 2010 enn i 2009. Dette kan kanskje skyldes den kalde vinteren eller at noen medlemmer er blitt eldre og ikke synes det er så lett å komme seg ut.

Styret takker Turkomiteen ved leder Øystein Falch for de fine turene de har fått i stand. Turene har vært en oppfriskning i tilværelsen og en kilde til inspirasjon.
Styret takker Svein Haukaas som har vært revisor for LOP Bergen og omland i seks år. Han har sagt nei til gjenvalg.

Styret takker Gustav Moland for musikk på medlemsmøtene og Grete Torvanger for ledelse av sangen.

Styret sender sin takk til fylkesmann Lars Sponheim for stor imøtekommenhet når det gjelder styremøterom og annen praktisk bistand.
Bergen i januar 2011,

Leder Kirsten Utaaker, nestleder Jorunn Solberg, kasserer Johannes Bolstad, styremedlem Gunvor Instebø, styremedlem Bjørg Aase Hovland, styremedlem Anne-Karin Davidsen, varamedlem Gunda Falao Sparre, varamedlem Willy Jan Lønne, varamedlem Ragnvald Tryti og sekretær Aud Sunde Reiso

@