Referat fra årsmøte 2012

Referat fra årsmøte tirsdag 24. januar 2012. LOP Bergen og omland lokallag holdt sitt årsmøte i spektakulære omgivelser i Mårtmannshagen på hotell Norge. 51 personer deltok.

Styreleder Gunda Falao Sparre ønsket velkommen og overlot ordet til leder for sentralstyret i LOP, Kjell Helland. Det var hyggelig for medlemmene av LOP lokalt å bli kjent med lederen for LOP sentralt. Helland informerte om LOPs arbeid sentralt og understreket bl.a. viktigheten av følgende saker:

•Øke medlemstallet gjennom vervekampanjer.
•Være synlig i media gjennom uttalelser i avisene, pressemeldinger m.v.
•God kontakt med og linjer til politikerne.
•Samarbeid med andre organisasjoner.
 
Helland gjor forsamlingen oppmerksom på at LOP er en av to pensjonistforeninger (Unio) som har drøftingsrett mot regjeringen. Han minnet også om de gratis rådgvningstjenestene LOP tilbyr medlemmene.
LOP sentralt arbeider for å styrke sekretariatet, noe som forhåentligvis vil få ringvirkninger lokalt. Dette gjelder bl.a. verving og markedsføring.
Medlemsbladet vil få ny layout, flere sider og dermed mer stoff.
Etter Kjell Hellands informative redegjørelse, fulgte dagsorden for møtet; godkjenning av innkalling, sakliste og valg av referent. Dirigenten, Karin-Marie Flo, startet med valg av funksjonærer på årsmøtet, referenter, tellekorps og de som skulle undertegne protokollen. Deretter ble årsmelding 2011 lagt fram for godkjenning. Meldingen viser stor aktivitet for laget i året som gikk. (Årsmeldingen er gjengitt nedenfor.) Øvrige saker på årsmøtet var regnskap 2011, reviderte lokallagsvedtekter, uttalelse om tannhelsetjenesten for eldre, lokallagskontingent og budsjett for 2012, som alle ble vedtatt.

Valgene ga følgende styresammensetning: Leder Gunda Falao Sparre. Styremedlemmer: Jorunn Solberg, Johannes Bolstad, Aud Sunde Reiso, Anne-Karin Davidsen, Willy Jan Lønne, Annelise Olsen. Vara: Svein Njaastad, Anne Karin Lepsøy, Mary Nordeide. Revisor: Willy Gustafson. Vararevisor: Bjørg Rasmussen.
Etter enn deilig lunsj underholdt – tradisjonen tro – Bergen Pensjonistorkester, som imponerte med sitt varierte repertoar og fine fremførelse.
Årsmøtet for LOP Bergen og omland må betegnes som meget vellykket.

@