Sak meldt av styret til Årsmøtet i LOP Bergen og omland

Sak meldt av styret til Årsmøtet i LOP Bergen og omland: Strategi for videre arbeid med pensjonssaken, oppfølging av saken fra forrige årsmøte.

På årsmøtet i LOP Bergen og omland 31.01.17, ble det som kjent vedtatt å melde sak med tittel "Pensjonistene sin situasjon i samfunnet" til LOP sitt landsmøte i juni 2017. På Landsmøtet ble saken fra Bergen presentert, og det ble fattet et vedtak som gir et utvetydig signal om hva som skal prioriteres i organisasjonens videre arbeid, og hva vi i LOP forventer av våre politikere: At pensjonistenes kjøpekraft skal følge utviklingen til arbeidstakerne i samfunnet. 

På Landsmøtet ble følgende vedtatt:  

A. Prinsipielt er LOP for forhandlingsrett. Dersom dette for tiden ikke er formålstjenlig, må i det minste LOP arbeide for at alderspensjonistene får ta del i den samme realinntektsøkningen som lønnstakerne. Det er avgjørende for LOP at en sikrer god ivaretakelse av reguleringen av de offentlige pensjonene. LOP må til enhver tid vurdere hvilke ordninger som tjener de  offentlige pensjonistene best. Drøftingene om regulering av alderspensjonene bør være reelle.

Alderspensjonene må reguleres lik lønnsveksten for de yrkesaktive. Det er uakseptabelt med nedgang i kjøpekraft - dersom dette ikke gjelder for lønnstakere generelt.

Underreguleringen på 0,75 prosent på løpende pensjoner må bort. Kravet er atApensjonsreformen endres på dette punkt.

Dagens regulering av opptjening av alderspensjon og løpende uføretrygd lik lønnsveksten må opprettholdes.

Trygdeoppgjørene må bli reelt behandlet i Stortinget i etterkant av oppgjørene. Ymseposten på statsbudsjettet må igjen brukes framfor at penger blir satt av på Arbeidsdepartementets budsjett.

B. Landsmøtet ber sentralstyret intensivera innsatsen for å skaffa pensjonistane eit faktabasert omdømme, mellom anna ved å gje tilsvar til styremakter og media på misvisande omtale og mytar om pensjonistane.

LOP Bergen og omland er fortsatt bekymret - like bekymret som på forrige årsmøte - for utviklingen av pensjonene. Den negative utvikling i kjøpekraft som vi har hatt de siste 3 årene er uholdbar. Trenden med dårlige oppgjør for pensjonistene vil fortsette, dersom underreguleringen på 0,75% får fortsette. Underreguleringen må fjernes.                                                                                                            

LOP skal arbeide for at alderspensjonen skal følge lønnsutviklingen til de yrkesaktive.Den omleggingen av trygdeoppgjøret som fant sted i 2016, innebærer at resultatet fra trygdeoppgjøret ikke lenger går til Stortinget, og at vi pensjonister - gjennom våre organisasjoner - har mistet  innflytelse over resultatet. Samtidig er jo Stortingets rolle i trygdeoppgjørene også svekket. Dette er uakseptabelt.  LOP må presse på for å få tilbake ordningen fra før 2016, med reell behandling av trygdeoppgjøret i Stortinget.                                                                                                                                                                       

LOP representerer interessene til offentlige pensjonister. Da våre medlemmer valgte å arbeide innenfor offentlig virksomhet, var det med forventning om å motta en pensjon på 66 % av lønnen. Under den forutsetning aksepterte mange et noe lavere lønnsnivå enn det som kunne oppnås innenfor privat virksomhet. Underreguleringen er dermed - for offentlige pensjonister - et brudd på opparbeidede rettigheter. Det er LOP sin oppgave å  jobbe for at våre interesser blir ivaretatt og relevante krav fremmet.                                                                                                                                                          

Følgende ble enstemmig vedtatt:  LOP Bergen og omland vil oppfordre sentralstyret til å intensivere arbeidet med de punkt som fremkommer i LM-vedtaket i sak 7/17 om "Pensjonistene sin situasjon i samfunnet", med særlig fokus på punkt A, "Medlemmenes pensjonsforhold".

@