Vellykket samling for LOPs kandidater til eldreråd!

Den 22. november holdt LOP Bergen og omland en samling for lagets kandidater og varakandidater til eldreråd i Bergen, Hordaland fyle og kommunene rundt Bergen. Det var 14 deltakere.

Samlingen ble holdt i forkant av det ordinære medlemsmøtet. Hensikten med samlingen var å gjøre lagets kandidater kjent med hverandre og orientere om eldrerådenes oppgaver. Innleder på møtet var Willy Gustafsson, som i mange år har vært LOP Bergen og omlands representant i eldrerådene i Hordaland fylke og Bergen kommune.

Willy Gustafsson innledet med å opplyse at det er lovpålagt at alle kommuner skal ha et eldreråd med politikere og representanter for pensjonistorganisasjoner. Han gav deretter eksempler på oppgaver som det er naturlig at eldrrådene bør være opptatt av, og gjorde oppmerksom på at det foreligger lovbestemte retningslinjer for kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Han understreket hvor viktig det er at medlemmene i eldrerådene setter seg inn i disse retningslinjene, og at noe av det aller viktigste å sette seg inn i, er kommunebudsjettene.

Videre pekte han på viktige og omfattende saker som ligger foran oss, og som angår oss eldre. Samhandlingsreformen er en slik sak, og der det er viktig å følge med og sette seg inn i hvorledes egen kommune har forberedt seg til reformen.

Etter Gustafssons redegjørelse var det åpent for spørsmål og innspill. Det ble bl.a. stilt spørsmål om eldrerådenes rolle i kommunenes administrasjon og drift. Gustafsson understreket at eldrerådene, som navnet sier, er rådgivende organer, og at det gjelder å komme på banen tidlig i prosessene, slik at man blir hørt. Flere av de erfarne eldrerådsmedlemmene i møtet bidro med tips fra sine erfaringer som medlem av eldreråd.

Referent: Gunda Falao Sparre, leder LOP Bergen og omland

 
Innsendte forslag til landsmøtet 2011:
 
1. Oppretting av et kommunalt og nasjonalt registreringssytem for søknad om fast sykehjemsplass.
2. Underregulering av pensjoner under utbetaling.
3. Stadig forverring av pensjonistenes kjøpekraft og levestandard. (Resolusjon).
 
BREV 19.05.2010
Frå LOP Bergen og omland lokallag                                                                                     
Til Stortingsrepresentantane frå Hordaland
SKATTESKJERPING OG SKATTELETTE FOR PENSJONISTAR
 
Styret i Bergen og omland lokallag av Lanslaget for offentlege pensjonistar (LOP) har i møte den 10. mai i år drøfta den skatteskjerpinga og den skatteletten for pensjonistar som regjeringa no planlegg å fremja overfor Stortinget.., jf. pressemelding av 25. mars i år og nyhendeinnslag i fleire aviser og NRK den seinare tida.
Styret i LOP Bergen og omland vil den samanheng uttala at:

  • Vi tek sterk avstand frå framlegget om omfordeling isolert innafor pensjonistgruppa, dvs. prinsippet om at skatteletten for ei gruppe pensjonistar skal «betalast» av ei anna gruppe pensjonistar. Slik effekten framstår i utrekningar er det ein liten skattelette for dei som får lette, i høve til den kraftige auken i skatt som råkar mange av dei som skal «betala».
  • Skatteletten for pensjonistar som har pensjon under ca. 300.000, bør vera eit felles samfunnsansvar innanfor skattesystemet.
  • Vi er svært urolege for tendensen i styresmaktene sine forslag og vedtak når det gjeld pensjonane. Som følgje av pensjonsforliket aukar reduksjonane med aukande fart år for år gjennom innføringa av underregulering (minus-75-prosent-regelen) og levealdersjustering. I tillegg vil no regjeringa auka skatten på pensjonar over ca. 300.000. Dette er eit forslag som minner om pensjonsreguleringa 2008, der stort sett dei same gruppene som ein no vil gje auka skatt, den gongen mista si rettmessige del av den disponible potten. Då hevda regjeringa at ho hadde heva minstepensjonane – vel og bra det – men det var dei andre pensjonistane som betalte regninga, og ikkje staten. Det same gjeld denne gongen: Pensjonistane betaler for skatteletten til dei som treng den. Men denne skatteletten burde vera eit felles samfunnsansvar, og ikkje berre eit ansvar for pensjonistane.
  • Vi minner også om at alle pensjonistar for få år sidan fekk redusert grunnfrådraget. Så når dette no blir foreslått heva til same nivå som for lønsmottakarar, er det berre ei tilbakeføring til slik det var tidlegare. Også i dette tilfelle er det pensjonistane sjølve som må dekka kostnadene; Særfrådraget er foreslått fjerna og trygdeavgifta for pensjonista foreslått auka.

 
Venleg helsing

Kirsten Utaaker (leiar), Gunda Sparre, Johannes Bolstad
 

@